มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912408100  นายณัฐพร แสนสิทธิ์  Mr. Nattaporn Sansit  
25912408106  นายพิชยุตย์ เขียวเขิน  Mr. Phichayut Keawkern  
35912408108  นายสุรพงศ์ ดวงวิไล  Mr. Suraphong Daungwilai