มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912409003  นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อย  Miss Katnipa Promnoi  
25912409005  นางสาวฐิติมา คล่ำคง  Miss Thitima Klamkong  
35912409010  นางสาวนิตยา แฝงจันดา  Miss Nittaya Fnangjanda  
45912409029  นางสาวอาภาภรณ์ สิงหะ  Miss Arpaporn Singha  
55912409030  นายกิตติภัฎ ศรีวงษา  Mr. Kittiphat Sriwongsa  
65912409039  นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาด  Mr. Saharat Aimsarad