มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912409003  นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อย  Miss Katnipa Promnoi  
25912409005  นางสาวฐิติมา คล่ำคง  Miss Thitima Klamkong  
35912409006  นางสาวณัฐตยา เทพบุรี  Miss Nattaya Thepburee  
45912409009  นางสาวนัฐญาพร กลัดเจริญ  Miss Nattayaporn Klatjarern  
55912409010  นางสาวนิตยา แฝงจันดา  Miss Nittaya Fnangjanda  
65912409029  นางสาวอาภาภรณ์ สิงหะ  Miss Arpaporn Singha  
75912409030  นายกิตติภัฎ ศรีวงษา  Mr. Kittiphat Sriwongsa  
85912409036  นายวนัส เกษรน้อย  Mr. Wanas Kesornnoi  
95912409037  นายศิวกร สอนดิษฐ์  Mr. Siwakon Sondit  
105912409039  นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาด  Mr. Saharat Aimsarad  
115912409040  นายอนวรรษ ดวงสูงเนิน  Mr. Anawat Duangsungnoen