มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912614013  นางสาวพิชาณี ป้อมสาหร่าย  Miss Pichanee Pomsaray  
25912614034  นายชัยวัฒน์ ราชวัตร  Mr. Chaiwat Rachawat  
35912614047  นายสราวุฒิ วาสเอื้อวงศ์  Mr. Sarawut Wataueawong