มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912614059  นางสาวณัฏฐณิชา สมบูรณ์พงษ์กิจ  Miss Natthanicha Somboonpongkit  
25912614066  นางสาววิภาพรรณ จาดเปรม  Miss Wipapan Jadpram  
35912614073  นางสาวสุภาวดี กุลจันทร์  Miss Suparwdee Koonchan  
45912614076  นางสาวอารัญญา แก่นพรม  Miss Arunya Keanprom  
55912614086  นายนนทพัทธ์ กฤษดาเดชากุล  Mr. Nontapat Gedsadadaycharkon  
65912614087  นายนัทธพงศ์ หลิมประเสริฐ  Mr. Nattapong Sanwanna  
75912614095  นายวิรัช พุทธสา  Mr. Wirat Puhtthasa  
85912614098  นายอรุณ สนเมืองปัก  Mr. Arun Sonmuangpak