มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912614059  นางสาวณัฏฐณิชา สมบูรณ์พงษ์กิจ  Miss Natthanicha Somboonpongkit  
25912614073  นางสาวสุภาวดี กุลจันทร์  Miss Suparwdee Koonchan  
35912614076  นางสาวอารัญญา แก่นพรม  Miss Arunya Keanprom  
45912614095  นายวิรัช พุทธสา  Mr. Wirat Puhtthasa  
55912614098  นายอรุณ สนเมืองปัก  Mr. Arun Sonmuangpak