มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912614105  นางสาวณัชชา คำจริง  Miss Natcha Kumjing  
25912614111  นางสาวพรรธิภา สมบูรณ์สุข  Miss Phanthipa Somboonsuk  
35912614113  นางสาวมธุรดา ใจผ่อง  Mr. Maturada Chaipong  
45912614114  นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์  Miss Mananya Munyong  
55912614117  นางสาววชรพร เรืองคำ  Miss Wacharapon Ruangkam  
65912614149  นายอธิวัฒน์ พรหมลัทธิ์  Mr. Atiwat Promlath