มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912614105  นางสาวณัชชา คำจริง  Miss Natcha Kumjing  
25912614106  นางสาวณัฐนรี แป้นน้อย  Miss Nutnaree Pannoi  
35912614107  นางสาวธนัญญา หอมสอาด  Miss Tahnanya Homsaat  
45912614109  นางสาวนัทธมล ภักดีเงิน  Miss Natthamon Pakdeengen  
55912614111  นางสาวพรรธิภา สมบูรณ์สุข  Miss Phanthipa Somboonsuk  
65912614113  นางสาวมธุรดา ใจผ่อง  Mr. Maturada Chaipong  
75912614114  นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์  Miss Mananya Munyong  
85912614117  นางสาววชรพร เรืองคำ  Miss Wacharapon Ruangkam  
95912614121  นางสาวศิริรัตน์ ครุฑจันทร์  Miss Sirirat Khrutchan  
105912614133  นายเจษฎากร ศรีศิล  Mr. Jessadagorn Srisil  
115912614148  นายสุรเชษฐ์ พิมพ์หอม  Mr. Surachet Phimhom  
125912614149  นายอธิวัฒน์ พรหมลัทธิ์  Mr. Atiwat Promlath