มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) เทียบโอน ก.4 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15915615064  นางสาวชมภูนุช คูณค้ำ  Miss Chomphunut Khunkham  
25915615103  นางสาวสุดารัตน์ โคตรบับภา  Miss Sudarat Kotbappa  
35915615111  นายเกษม เสือสมิง  Mr. Kasem Suesaming  
45915615112  นายวรัญญู พันเปี่ยม  Mr. Waranyu Phanpiam