มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน ก.3 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15915247015  นายธนพนธ์ สอนผึ้ง  Mr. Thanaphon Sonpheung  
25915247031  นายสิทธิพงษ์ สันตะโภค  Mr. Sittipong Suntapok  
35915247032  นายสุริยา ปกป้อง  Mr. Suriya Pokpong