มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913106001  นางสาวกมลชนก ม่วงฉิ่ง  Miss Kamolchanok Muangching  
25913106002  นางสาวจิตตรา สารีคำ  Miss Jittra Sareekhom  
35913106003  นางสาวจินตนา ผ่องอ่วย  Miss Jintana Pong-Euaw  
45913106004  นางสาวชยาภรณ์ บุญทะระ  Miss Chayaporn Boontara  
55913106005  นางสาวฐิดารัตน์ เผือกสงค์  Miss Thidarat Phueksong  
65913106006  นางสาวตรงกมล พรมอ่วม  Miss Trongkamon Promouam  
75913106007  นางสาวธันยพร เทพกุญชร  Miss Thanyaporn Thepkunchon  
85913106008  นางสาวนัทธมน สุ่มเงิน  Miss Nattamon Sumngoen  
95913106009  นางสาวนุดา ขุนทอง  Miss Nuda Khoonthong  
105913106010  นางสาวมนทกานต์ เหลืองพวงทอง  Miss Monthakan Lueangpuangthong  
115913106013  นางสาวศศินิภา ด้วงลา  Miss Sasinipa Daungla  
125913106014  นางสาวศิรประภา สารธิมา  Miss Sirapapa Santima  
135913106015  นางสาวสิรินดา บุญทั่ง  Miss Sirinda Bunthang  
145913106016  นางสาวสิริพร บุตรฉิม  Miss Siriporn Butchim  
155913106017  นางสาวสุพิชญา แสนแก้ว  Miss Supichaya Sankaew  
165913106019  นายธีรพงษ์ โทจำปา  Mr. Theerapong Tojumpa  
175913106021  นายภูริต พิลึก  Mr. Phurit Philuek  
185913106022  นายเสกสรร สังข์ท้วม  Mr. Seksan Sangthoum