มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913106023  นางสาวกมลรัตน์ ดุกขุนทด  Miss Kamonrat Dukkhunthot  
25913106024  นางสาวกาญจนาพร นาคสิงห์  Miss Kanchanaporn Naksing  
35913106025  นางสาวเจนจิรา โตเครือดี  Miss Chenchira Tokhuredee  
45913106026  นางสาวเจนจิราธรณ์ ชูศรี  Miss Chenchiratorn Choosri  
55913106027  นางสาวณัฐณิชา ทรงสิทธิเดช  Miss Natnicha Songsittidet  
65913106028  นางสาวณัฐสุดา ไตรยงค์  Miss Nutthasuda Traiyong  
75913106029  นางสาวธันย์ชนก แสงลำภู  Miss Thanchanok Sanglampu  
85913106030  นางสาวผาณิต โพธิ์ถวิลเกียรติ์  Miss Phanit Photawinkiad  
95913106031  นางสาวพิมพ์สุภัค สุคนธ์ปิยสิริ  Miss Phimsuphak Sukhonpiyasiri  
105913106032  นางสาวภัทรวดี ใจขันธ์  Miss Pattarawadee Chaikhan  
115913106033  นางสาววรารัตน์ ศรีอ๊อด  Miss Wararat Sri-Od  
125913106034  นางสาววิกานดา ดวงตาโคตร  Miss Vikarnda Daongtakod  
135913106035  นางสาววิชุตา ศรีละโพธิ์  Miss Wichuta Srilapho  
145913106036  นางสาววิมลิน จุ้ยบาง  Miss Wimalin Juibang  
155913106037  นางสาวสิริลักษณ์ ทองเกตุ  Miss Sirilak Thongket  
165913106038  นางสาวสุกัญญา มากมูล  Miss Sukanya Makmoon  
175913106039  นางสาวสุชาดา ชัยยะ  Miss Suchada Chaiya  
185913106041  นายนิวัฒน์ สุขรัง  Mr. Niwat Sukrang  
195913106042  นายพีรพล ฤทธิ์เรืองชัย  Mr. Peerapol Ritrueangchai  
205913106043  นายอนุพงษ์ ยาอยู่สุข  Mr. Anupong Yayoosuk