มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913118001  นางสาวกรกนก ทนะขว้าง  Miss Kornkanok Thanakhwang  
25913118002  นางสาวเกศิณี เกตุกัน  Miss Kesinee Ketkan  
35913118003  นางสาวเขมจิรา นันเกิด  Miss Khemjira Nankerd  
45913118004  นางสาวชนินาถ พรมนาคา  Miss Chaninad Phomnakha  
55913118005  นางสาวชิดดาว สร้อยสน  Miss Chitdaow Soison  
65913118006  นางสาวณัฏฐณิชา เห็มทอง  Miss Natthanicha Hemthong  
75913118007  นางสาวทยิดา สมสุภาพ  Miss Thayida Somsuphap  
85913118008  นางสาวเทมสุดา โพธิ์วัน  Miss Temsuda Phowan  
95913118009  นางสาวนภัสสร คำนาค  Miss Naphatsorn Khamnak  
105913118010  นางสาวน้ำฝน ทับทิม  Miss Namfon Tabtim  
115913118011  นางสาวพรวิภา สายทอง  Miss Pornvipa Saithong  
125913118012  นางสาวภรภัทร จันประตูมอญ  Miss Pornraphat Chanpratumon  
135913118013  นางสาวมาริสา ทองหล่อง  Miss Marisa Thonglong  
145913118014  นางสาวรัชดา ผสม  Miss Ratchada Phasom  
155913118015  นางสาววราภรณ์ อินทนาม  Miss Wrarphron Ainthanam  
165913118016  นางสาววัชราภรณ์ อยู่สบาย  Miss Watcharaphon Yusabai  
175913118017  นางสาววัลลักษณ์ ชาติญวน  Miss Wanlalak Chatyuan  
185913118018  นางสาวศศิภา ก้อนทอง  Miss Sasipa Kornthong  
195913118019  นางสาวศิราณี กระจ่างสุวรรณ์  Miss Siranee Krajangsuwan  
205913118020  นางสาวสุวรา ด้วงรอด  Miss Suwara Duangrod  
215913118021  นายถิรวัฒน์ ยี่สุ่นแก้ว  Mr. Thirawat Yisunkaew  
225913118022  นายธีระพงษ์ ซุมซะ  Mr. Teerapong Sumsa  
235913118023  นายยศพนธ์ สุขเกตุ  Mr. Yossapon Sukket  
245913118024  นายสุทธิพันธ์ ตันเชียงคำ  Mr. Suttipan Tanchaingkam