มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913118026  นางสาวจารวี ไผ่ตง  Miss Jarawee Paitong  
25913118027  นางสาวชฎาพร อ่อนตาแสง  Miss Chadapron Ontasang  
35913118028  นางสาวชุติกาญจน์ ธรเสนา  Miss Chutikan Thornsena  
45913118029  นางสาวณหทัย น่วมบาง  Miss Nahathai Nuambang  
55913118030  นางสาวณัฐชยา อนุรักษ์วัฒนะ  Miss Natchaya Anurukwatthana  
65913118031  นางสาวนิตยา มูลทา  Miss Nittaya Moontha  
75913118032  นางสาวนิตยา สาทศรี  Miss Nittaya Satsri  
85913118033  นางสาวนุชศรา สงค์ประเสริฐ  Miss Nutsara Songprasert  
95913118035  นางสาวบุษยา พันธุ์หงษ์  Miss Bussaya Punhong  
105913118036  นางสาวปภิญญา วงศ์วัฒน์  Miss Paphinya Wongwat  
115913118037  นางสาวพิจิตรา เพ็งนิล  Miss Pijittra Phengnin  
125913118038  นางสาวภทรชนก จันทร์ทา  Miss Patarachanok Janta  
135913118039  นางสาวรัชธิชา สิงหมนตรี  Miss Ratticha Singhamontree  
145913118040  นางสาววิยะดา ชูโฉม  Miss Wiyada Choochom  
155913118042  นางสาวศิลามณี บุญสอาด  Miss Siramanee Boonsaard  
165913118043  นางสาวอัจจิมา ชำนาญจิตร  Miss Atjima Chamnanjit  
175913118044  นายณัฐพงษ์ พันธนู  Mr. Nattapong Pantanoo  
185913118045  นายธนพล หรั่งมา  Mr. Thanapol Rungma  
195913118047  นายพีรัช โพระดก  Mr. Peerat Poradok  
205913118048  นายวรพล บุตรสุวรรณ  Mr. Worapon Butsuwan