มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913103001  นางสาวเกวลี อ้นอินทร์  Miss Kewalee Onin  
25913103002  นางสาวจิราภรณ์ โคกน้อย  Miss Jiraporn Koknoi  
35913103003  นางสาวจุฑารัตน์ บุญอาจ  Miss Jutarat Bun-Art  
45913103004  นางสาวชลธิชา กันแตง  Miss Chonthicha Kuntaeng  
55913103005  นางสาวชุติกาญจน์ ขำอิ่ม  Miss Chutikan Khamim  
65913103006  นางสาวฐาปณี แซ่ลี  Miss Thapranee Saelee  
75913103007  นางสาวฐิติรัตน์ อิ้มแตง  Miss Thitirat Imtang  
85913103008  นางสาวทิพวรรณ จันทร์สุข  Miss Tippawan Jansuk  
95913103009  นางสาวธนภรณ์ เพ็งกระจ่าง  Miss Thanaphon Phengkrachang  
105913103010  นางสาวธรรมิตาว์ สุทธิ  Miss Thammita Sutthi  
115913103011  นางสาวธันย์จิรา บุญเพลิงพันธ์  Miss Tunjira Boonplerngpan  
125913103012  นางสาวเบญจรัตน์ ลาคำ  Miss Benjarat Lakum  
135913103013  นางสาวประภัสสร แก้วสุวรรณ  Miss Praphatson Kaewsuean  
145913103014  นางสาวปัทมาวรรณ บุญที  Miss Pattamawan Buntee  
155913103015  นางสาวผกากรอง กล่ำเงิน  Miss Phakakrong Klumngern  
165913103016  นางสาวพรพรรษา สุขมี  Miss Pornpunsa Sukmee  
175913103017  นางสาวแพรวนภา บุญกิจ  Miss Praewnapha Bunkit  
185913103018  นางสาวภิรดา สีขาว  Miss Pirada Srikao  
195913103019  นางสาวมณีรัตน์ พังคาพันธุ์  Miss Maneerat Phangkaphan  
205913103020  นางสาววชิราภรณ์ สิงห์แรง  Miss Wachiraporn Singrang  
215913103021  นางสาววรลักษณ์ เมฆฉาย  Miss Woralak Makechay  
225913103022  นางสาววรัญญา โคตรสิงห์  Miss Varanya Khotsing  
235913103023  นางสาววันเพ็ญ จันทร์สารี  Miss Wanpen Jansaree  
245913103025  นางสาวศิริวรรณ ทองเต็ม  Miss Siriwan Thongtem  
255913103026  นางสาวสรญา ภิปราย  Miss Soraya Phipaei  
265913103027  นางสาวสุดารัตน์ คงปาน  Miss Sudarat Kongpan  
275913103028  นางสาวสุวนันท์ สุวรรณชาติ  Miss Suwanan Suwanachat  
285913103029  นางสาวเสาวนีย์ สวนนฤทธิ์  Miss Saowanee Suannarit  
295913103030  นางสาวแสงมณี จันทร์ทอง  Miss Sangmanee Janthong  
305913103031  นางสาวอัครนาฎ ดีประเสริฐ  Miss Akaranat Deeparsirt  
315913103032  นางสาวอาภาพร พุทธชู  Miss Apaporn Puttchu  
325913103033  นายปัฐวี ขุระสะ  Mr. Pattawee Kurasa