มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913103034  นางสาวจุฑาทิพย์ หงษ์ดวง  Miss Jutatip Hongduang  
25913103035  นางสาวชาลิสา เกตุดี  Miss Chalisa Ketdee  
35913103036  นางสาวณัฐมล ทรัพย์สิน  Miss Natthamon Supsin  
45913103037  นางสาวนิศากร เห็มลา  Miss Nisakon Hemla  
55913103038  นางสาวเบญจวรรณ ยังพูล  Miss Benchawan Yangphun  
65913103039  นางสาวเบญญาทิพย์ พันธุ์สุพุ่ม  Miss Benyathip Pansupum  
75913103040  นางสาวปภาพินท์ แพร่หลาย  Miss Papapin Phraelai  
85913103041  นางสาวประภาพร พัฒนสมพงษ์  Miss Praphaphorn Phatthanasomphong  
95913103042  นางสาวปัจน์ธมล โรจน์วิชญอังกรู  Miss Patthamon Rotwichyanagku  
105913103043  นางสาวปาริชาติ พิลาบุตร์  Miss Parichat Philabut  
115913103045  นางสาวพัชรีกร กันเอี้ยง  Miss Patchareekron Kaneiang  
125913103046  นางสาวพิชญานิน โตจรัส  Miss Pichayanin Tocharas  
135913103047  นางสาวพิชญาภา เงินคำ  Miss Phitchayapha Ngoenkham  
145913103048  นางสาวพิชาภัค กล้วยหอมทอง  Miss Pichapak Gluayhomthong  
155913103049  นางสาวพุทธิดา หนองใหญ่  Miss Puthida Nongyai  
165913103050  นางสาวเพ็ญสว่าง พิมภา  Miss Pensawang Pimpa  
175913103051  นางสาวภัทราพร ภู่ฆัง  Miss Pattarapon Pukang  
185913103052  นางสาวมุกรินทร์ ไพรโต  Miss Mukarin Phaito  
195913103054  นางสาวรัตฐิกาณ์ ขัติวงษ์  Miss Ruttika Kuttiwong  
205913103055  นางสาวรุจิรา พงษ์พานิช  Miss Rujira Pongpanich  
215913103056  นางสาววนิชา อ่อนชำยาง  Miss Wanicha Onsamyang  
225913103057  นางสาววิภารัตน์ ชมสวนสวรรค์  Miss Wiparat Chomsuansawan  
235913103058  นางสาววิภาวี ไขรัศมี  Miss Wipawee Kairassame  
245913103060  นางสาวสวรส อุประปุ้ย  Miss Sawarot Uparapui  
255913103061  นางสาวสาวิตรี ลุงคะ  Miss Sawitree Loongka  
265913103062  นางสาวสุภาวดี วงศ์รักษ์  Miss Supawadee Wongrak  
275913103063  นางสาวสุภิญญา ประทุมสูตร  Miss Suphinya Prathumsut  
285913103064  นางสาวสุมาลา สาขะสิงห์  Miss Sumala Sakhasing  
295913103065  นางสาวอนัญญา ควนจาม  Miss Ananya Khunjam  
305913103066  นางสาวอรจิรา วันประยูร  Miss Onchira Wanprayoon