มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913111001  นางสาวกัญญาณัฐ คล้ายเชย  Miss Kanyanat Khlaichoei  
25913111002  นางสาวนาฏยา คุ้มยิ้ม  Miss Nattaya Khumyim  
35913111003  นางสาววราภรณ์ ทองอุบล  Miss Waraporn Tong-ubon  
45913111004  นางสาวสุธาพร อิ่มบู่  Miss Sutaporn Imbu  
55913111005  นายจิตรา หรุ่นขำ  Mr. Chitra Runkham  
65913111006  นายจิระวัฒน์ รอดกลาง  Mr. Jirawat Rodklang  
75913111007  นายฉัตรมงคล พรมเสนา  Mr. Chatmongkhon Phromsena  
85913111008  นายณัฐนนท์ นาสอน  Mr. Nattanon Nason  
95913111009  นายไตรภพ สิงห์มี  Mr. Tripob Singmee  
105913111010  นายทนงศักดิ์ เทพรักษา  Mr. Tanongsak Thepraksa  
115913111011  นายธนกฤต เฟื่องสกุล  Mr. Tanakrit Fuengsakul  
125913111012  นายธนกฤต วงษ์แหวน  Mr. Thanakrit Wongwaen  
135913111013  นายธนวัฒน์ แก้วเมฆ  Mr. Thanawat Kaewmak  
145913111014  นายธนิสร อ่อนจิ๋ว  Mr. Thanison OnJiw  
155913111015  นายธีรวัสส์ สุนทรีย์ตระกูล  Mr. Teerawat Soontreetragool  
165913111017  นายพิพัฒน์ แสงเเก้ว  Mr. Pipat Sangkeaw  
175913111018  นายภัทราวุธ อินทร์สุข  Mr. Phattrawut Ainsuk  
185913111019  นายภาณุพงศ์ เลิศคง  Mr. Panupong Lerdkong  
195913111020  นายวรพงศ์ ดาวัลย์  Mr. Woraphong Dawan  
205913111022  นายศรวัณ เเตงกูล  Mr. Sorawan Taengkun  
215913111024  นายศุภชัย ชมชิด  Mr. Supachai Chomchid  
225913111025  นายสิทธิ์ศักดิ์ สามแสน  Mr. Sitsak Samsaen  
235913111026  นายสิริกร ลอบุญ  Mr. Sirikron Lorboon  
245913111027  นายสุรพัศ เกิดบุญมา  Mr. Surapas Gerdbunma  
255913111028  นายอิสราห์ โสวรรณดิษฐ์  Mr. Issara Sowannadit