มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913109001  นางสาวกมลวรรณ แป้นชาวนา  Miss Kamonwan Paenchowna  
25913109002  นางสาวกมลพัชร แก้วกองทอง  Miss Kamonpat Kaewkongthong  
35913109003  นางสาวสุกฤตา เทพเทวาพิทักษ์  Miss Sukritta Thepthewapitak  
45913109004  นางสาวสุนิสา ออมสิน  Miss Sunisa Aomsin  
55913109005  นางสาวสุภาวดี พรมช่วย  Miss Supawadee Promchuai  
65913109006  นางสาวสุภาวดี แย้มทัศน์  Miss Suphawadee Yamtusn  
75913109007  นางสาวโสมสุภางค์ ชุ่มชื่น  Miss Somsuphang Chumchuen  
85913109008  นางสาวอรพรรณ จันทร์แป้น  Miss Oraphan Chanpaen  
95913109009  นางสาวไอลดา คงยอด  Miss Ilada Kongyod  
105913109010  นายกานต์ ครองสุข  Mr. Karn Krongsuk  
115913109011  นายคณาธิป บุญม่วง  Mr. Kanathip Boonmaung  
125913109012  นายคณาธิป อุไรรัตน์  Mr. Kanathip Urairat  
135913109013  นายจักรกฤษ ฉายบุก  Mr. Jakkit Chaibuk  
145913109014  นายเจษฎา จันทร์จิตร  Mr. Jedsada Janjit  
155913109015  นายชัยรัตน์ เอี่ยมอ้น  Mr. Chairat Aeim-Aon  
165913109017  นายธนภณ แสงศิริ  Mr. Tanapon Sangsiri  
175913109018  นายธวัชชัย แก้วสังสี  Mr. Thawachchai Kaewsangsri  
185913109019  นายธัญเทพ เนียมสลุด  Mr. Thanyathep Niamsalud  
195913109020  นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย  Mr. Phongsan Phanchai  
205913109021  นายพงศธร คงอินทร์  Mr. Pongstron Kong-In  
215913109022  นายภาศกร ติ้สา  Mr. Phasakorn Tisa  
225913109023  นายวีรพล สุขดิบ  Mr. Weerapon Sukdip  
235913109024  นายศิลาชัย คงสุจริต  Mr. Silachai Kongsujarit  
245913109025  นายสุรวัฒน์ เก่าบ้านใหม่  Mr. Surawat Kaobanmai  
255913109026  นายสุรัฐ ทับจ๊อก  Mr. Surut Tab-Jok  
265913109027  นายอนุสรณ์ เหล่าเมือง  Mr. Anuson Laomuang  
275913109028  นายอภินันท์ ล้อมแพน  Mr. Apinun Lompan  
285913109030  นายเอกรัตน์ ยั่งยืนวัฒนกุล  Mr. Aekkarat Yangyunwattanakul