มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913109032  นางสาวฐิตินันท์ โหนนา  Miss Thitinan Honna  
25913109033  นางสาวนิชกมล ยะลา  Miss Nichakamol Yala  
35913109034  นางสาวพรนภา มีชำนาญ  Miss Pornnapa Meechumnan  
45913109035  นางสาววันทนา เทียนสว่าง  Miss Wantana Thiansawang  
55913109037  นางสาวสิริทิพย์ ศรีนุเสน  Miss Siritip Srinusen  
65913109038  นางสาวสุชาดา ราชวงค์  Miss Suchada Ratchawong  
75913109039  นางสาวสุภาวรรณ บุญช่วย  Miss Suphawan Boonchuay  
85913109040  นางสาวอรนลิน หมีดง  Miss Onnalin Meedong  
95913109041  นายกฤษณะ แก้วบัวคำ  Mr. Kritsana Kaewbuakham  
105913109042  นายกิตติพงษ์ ตรีเศียร  Mr. Kittiphong Trisian  
115913109043  นายคณากร พรมด่วน  Mr. Kanakorn Promduan  
125913109044  นายจิรภัทร มีชัย  Mr. Jirapat Meechai  
135913109045  นายจิรวัฒน์ สวัสดี  Mr. Jirawat Sawatdee  
145913109046  นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง  Mr. Channarong Manakrong  
155913109047  นายณัฏฐากร หวีวงษ์มา  Mr. Nattakon Weewongma  
165913109048  นายณัฐวัตร สุริยวงค์  Mr.Natthawat Suriyawong  
175913109049  นายนรเศรษฐ์ พะหงษา  Mr. Norasad Phahongsa  
185913109050  นายนิติชัย ชมโลก  Mr. Nitichai Chomlok  
195913109051  นายปรัชญา ขิงชัยภูมิ  Mr. Pradya Khingchaiyapume  
205913109052  นายปรัชญากรณ์ ยุพา  Mr. Pradyakron Yupa  
215913109053  นายพินิจ พนัสจุฑาบูลย์  Mr. Phinit Phanatjuthaboon  
225913109054  นายภัทรชน แก้วสุริยะ  Mr. Pattarachon Keawsuriya  
235913109055  นายภานุวัฒน์ กองแก้ว  Mr. Phanuwat Kongkaeo  
245913109056  นายรัชชานนท์ อินกองงาม  Mr. Ratchanon Inkongngam  
255913109057  นายวิทวัส ร่มสันเทียะ  Mr. Wittawat Romsanthia  
265913109059  นายอภิรติ เจริญรูป  Mr. Apirati Chaloenroop  
275913109060  นายอัครชัย จันทะคะมุด  Mr. Akrachai Juntakamud