มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913112001  นางสาวกัญญาณัฐ นวลคำ  Miss Kanyanat Nuankham  
25913112002  นางสาวกุลณัฐ ธิจันทร์  Miss Kullanath Thijan  
35913112003  นางสาวชโลธร แย้มเหม็น  Miss Chalothon Yaemmen  
45913112004  นางสาวทัศนวรรณ ศรีรุ่งโรจน์  Miss Tusanawun Srirungrot  
55913112005  นางสาวธนรัตน์ บำรุงศรี  Miss Tanarat Bumrungsri  
65913112006  นางสาวธนิฏฐา สายสุภา  Miss Thanittha Saisupa  
75913112007  นางสาวธนิสร โพธิ์สอาด  Miss Thanison Phosaard  
85913112008  นางสาวธิดารัตน์ ภักดีสอน  Miss Thidarat Phakdison  
95913112010  นางสาวนฤมล มากจุ้ย  Miss Naluemon Makchui  
105913112011  นางสาวปภัสสร ดีธงทอง  Miss Paphussorn Deethongtong  
115913112012  นางสาวปรญา ดวงสุวรรณ์  Miss Poraya Dourng-Su-Wan  
125913112013  นางสาวปาริฉัตร แจ่มเสียง  Miss Parichat Jamsiang  
135913112014  นางสาวพิชญาภรณ์ ผิวศรี  Miss Pitchayaporn Phewsri  
145913112015  นางสาวพิมพลอย สงเคราะห์  Miss Pimploy Songkroh  
155913112016  นางสาวพีศราภรณ์ กันทะวงศ์  Miss Peesarapron Kantavong  
165913112017  นางสาวเพ็ญผกา ไผ่งาม  Miss Penpaka Phaingam  
175913112018  นางสาวมัลทริกา ทะขัติ  Miss Maltarika Takat  
185913112019  นางสาวรวินท์นิภา ตุ่นเงิน  Miss Rawinnipa Tunngern  
195913112020  นางสาวรวิพร เชื้อสมชาติ  Miss Rawiporn Chueasomchat  
205913112021  นางสาวลัคนา เนียมสัมฤทธิ์  Miss Lakkhana Naimsamrit  
215913112022  นางสาวศิรภัสสร งิ้วราย  Miss Sirapadsorn Ngiwrai  
225913112023  นางสาวศุภาวรรณ อินต๊ะจักร  Miss Supawan Intajuk  
235913112024  นางสาวโศภิดา ด้วงลา  Miss Sophida Duangla  
245913112025  นางสาวสุจิตรา อ้นอินทร์  Miss Suchitra Onin  
255913112026  นางสาวสุดารัตน์ ตังมัน  Miss Sudarat Tangman  
265913112027  นางสาวแสงดาว ยิ้มประดิษฐ์  Miss Saengdao Yimpradit  
275913112028  นางสาวอทิตยา คล้ายแก้ว  Miss Athittaya Khlaikaew  
285913112029  นายพงศกร พงษ์แดง  Mr. Pongsakorn Phongdang  
295913112030  นายสิรภพ มูลสวัสดิ์  Mr. Sirapob Moonsawat  
305913112031  นายสุรเชษฐ์ จันทร์ปาน  Mr. Surachad Janpan  
315913112032  นายอรรถพล ศรีกล่ำ  Mr. Atthapon Srigram