มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913112034  นางสาวกัญชฎานิษฐ์ พงษ์ศิลป์  Miss Kanchadanit Pongsil  
25913112035  นางสาวเกศินี เกิดเผือก  Miss Kesinee Koedphueak  
35913112036  นางสาวขนิษฐา ดีวัน  Miss Kanistha Deevan  
45913112037  นางสาวชลธิชา สิมมา  Miss Chonthicha Simma  
55913112038  นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์ปาน  Miss Natakan Phopan  
65913112039  นางสาวดวงพร โทนสังข์อินทร์  Miss Duengpron Thonsangin  
75913112040  นางสาวนฤกมล ศรีโห้มี  Miss Narukamol Srihomee  
85913112041  นางสาวนลัทธมล จุ้ยต่าย  Miss Nalatamon Juytai  
95913112042  นางสาวนัฐฌา อภิรพงศ์  Miss Nadcha Aphiraphong  
105913112043  นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงแตง  Miss Benjarat Duangtaeng  
115913112044  นางสาวเบญญา พลสงฆ์  Miss Benya Pholsong  
125913112045  นางสาวประภาพร อหิงสากุล  Miss Prapaporn Ahingsagul  
135913112046  นางสาวปรียาภรณ์ พันธ์สุวรรณ์  Miss Priyaporn Phansuwan  
145913112047  นางสาวปิยนารถ เมืองโคตร  Miss Piyanath Muangkote  
155913112048  นางสาวพิไลวรรณ จริยา  Miss Philaiwan Jariya  
165913112049  นางสาวมณีรัตน์ ยนภักดิ์  Miss Maneerat Yonpak  
175913112050  นางสาวมนัสวี หิมพานต์  Miss Manassavee Himmaphan  
185913112051  นางสาวยลดา ชื่นบางบ้า  Miss Yollada Chuenbangba  
195913112052  นางสาววิชุดา มากหลาย  Miss Wichuda Maklai  
205913112053  นางสาววิภาพร รอดบ้านยาง  Mr. Wiphaphon Rotbanyang  
215913112054  นางสาวศิรประภา เข็มทิศ  Miss Siraprapa Khemtid  
225913112055  นางสาวสิริกันยา นรินทร์  Miss Sirikanya Narin  
235913112056  นางสาวสุกัญญา โสพรม  Miss Sukanya Sophrom  
245913112057  นางสาวเสาวนีย์ หงษาวดี  Miss Saowanee Hongsawadee  
255913112058  นางสาวอนันตญา เกตุอ้น  Miss Anuntaya Kate-On  
265913112059  นางสาวอารียา ม่วงคำ  Miss Arriya Muangkham  
275913112060  นายจิรวัตน์ มากอินทร์  Mr. Jirawat Mak-In  
285913112061  นายภาณุมาศ กระหนก  Mr. Phanumat Kranok  
295913112062  นายสุกฤษฏิ์ เนียมนิล  Mr. Sukit Neamnil  
305913112063  นายสุทิวัส น้อยมั่น  Mr. Sutiwat Noiman  
315913112064  นางสาวอภิญญา หลีมานัน  Miss Apinya Leema-Nan