มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913113001  นางสาวกรรณิการ์ บุญชู  Miss Kannika Boonchoo  
25913113002  นางสาวขนิษฐา บุญคำ  Miss Khanittha Boonkham  
35913113003  นางสาวจริยาพร ผิวผ่อง  Miss Jariyaporn Phiwphong  
45913113004  นางสาวจุฑามณี สีนวน  Miss Jutamanee Seenuan  
55913113005  นางสาวจุฑามาศ ศิริตา  Miss Juthamas Sirita  
65913113006  นางสาวชนมาศ ยิ้มแย้ม  Miss Chonnamat Yimyam  
75913113007  นางสาวณัฐชยา มาแก้ว  Miss Natchaya Makaew  
85913113008  นางสาวณัฐญา บุญมา  Miss Nutthaya Boonma  
95913113009  นางสาวณัฐริกา มีเดช  Miss Nuttarika Meedech  
105913113010  นางสาวณัฐวิภา แสงรัตน์  Miss Natwipa Saengrat  
115913113011  นางสาวเดือนฉาย จีนพุ่ม  Miss Dueanchai Chinphum  
125913113012  นางสาวนภัสวรรณ ยกตรี  Miss Naphatsawan Yoktree  
135913113013  นางสาวนฤมล จันทะพนม  Miss Naruemon Chanthaphanom  
145913113014  นางสาวบุญสิตา สิงห์กรณ์  Miss Bunsita Singkorn  
155913113015  นางสาวเบญจวรรณ แสงธรรม  Miss Benjawan Saengtham  
165913113016  นางสาวพรนิภา พิมเสน  Miss Pornnipa Pimsen  
175913113017  นางสาวพุทธิมา ลีนพฤทธิ์  Miss Puttima Leenoppalit  
185913113018  นางสาวพุธิตา ยอดเพ็ชร  Miss Putita Yodpet  
195913113019  นางสาวแพรวไพลิน บุญทับ  Miss Praewpailin Boontap  
205913113020  นางสาวภัทรกันย์ คำเติม  Miss Pattaragan Khamtoem  
215913113021  นางสาวภาณินี ฝั้นเฝือ  Miss Paninee Funfue  
225913113024  นางสาวศศิชล คำเภา  Miss Sasichon Khampow  
235913113025  นางสาวศิริรัตน์ มณีนาค  Miss Sirirat Maneenak  
245913113026  นางสาวสุดารัตน์ คงสวัสดิ์  Miss Sudarat Kongsawat  
255913113028  นายธนภูมิ เกาเทียน  Mr. Tanaphum Kaotien  
265913113029  นายธีระชิต บุริวัฒน์  Mr. Tirachit Buriwat  
275913113030  นายอรรถภูมิ ทับทิม  Mr. Attapoom Tabtim  
285913113031  นายอานนท์ เหมะคช  Mr. Arnon Hemakot