มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913113032  นางสาวกวินธิดา นิเทศธัญญกิจ  Miss Kawinthida Nithetthanyakit  
25913113033  นางสาวกุลนัฐ กลิ่นเกลี้ยง  Miss Kunlanat Klinkliang  
35913113034  นางสาวจันจิรา คำพา  Miss Junjira Khampha  
45913113035  นางสาวจันทิมา ประสม  Miss Janthima Prasom  
55913113036  นางสาวจินต์จุฑา กิจันทร์  Miss Jinjuta Kijin  
65913113037  นางสาวชลธิชา คลังยา  Miss Cholthicha Klungya  
75913113038  นางสาวณัฏฐินี หล้าโพนทัน  Miss Natthinee Laponthan  
85913113039  นางสาวณัฐนิช เนียมพุ่มพวง  Miss Natthanit Neamphumpuang  
95913113040  นางสาวณัฐวรรณ คงเกตุ  Miss Nattawan Kongket  
105913113041  นางสาวธัญหทัย หิมะพรม  Miss Thanhathai Himaprom  
115913113042  นางสาวนงลักษณ์ โตม่วง  Miss Nonglux Tomuang  
125913113043  นางสาวนันทนา อุชัย  Miss Nunthana U-Chai  
135913113044  นางสาวหฤทชญา ศิริสุวรรณ  Miss Haritchaya Sirisuwan  
145913113045  นางสาวปิยะนาท วงศ์บัณฑิต  Miss Piyanart Wongbandit  
155913113046  นางสาวปิยะนุช ตรวจนอก  Miss Piyanuch Troujnok  
165913113047  นางสาวพิชญานิน บุญมาศ  Miss Pitchayanin Bunmas  
175913113048  นางสาวเพ็ญนภา ฤทธิ์อ่องรัก  Miss Pennapha Ridongrak  
185913113049  นางสาววราลักษณ์ แก่นจำรูญ  Miss Waralak Kanjamroon  
195913113050  นางสาววลัยรัตน์ กุลทัศนศิลป์  Miss Walairat Kuntatsanasin  
205913113051  นางสาวสิริยากร เชื้อมั่น  Miss Siriyakorn Chuaman  
215913113052  นางสาวสุธิดา ปนสูงเนิน  Miss Suthida Ponsungnoen  
225913113053  นางสาวสุนิษา สีพรม  Miss Sunisa Seeprom  
235913113054  นางสาวสุภาพร ยินดีชนะ  Miss Supaporn Yindeechana  
245913113055  นางสาวอัจฉราพร นิลรัตน์  Miss Atcharaporn Ninrat  
255913113056  นางสาวอาทิตยา ศรีวงศ์  Miss Arthittaya Sriwong  
265913113057  นางสาวอารียา มันตะวัตร์  Miss Areeya Mantavad  
275913113058  นายกุลยศ เหลี่ยมไทย  Mr. Kunlayot Liamthai  
285913113059  นายภัทรพงษ์ ภู่ทับทิม  Mr. Phattarapong Phutubtim  
295913113060  นายเมธา พุ่มอ่ำ  Mr. Metha Poom-Um  
305913113061  นายศุภณัฐ พงษ์สุวรรณ  Mr. Supanat Pongsuwan