มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913113036  นางสาวจินต์จุฑา กิจันทร์  Miss Jinjuta Kijin  
25913113051  นางสาวสิริยากร ศรีบ้านแกร  Miss Siriyakorn Sibankae  
35913113054  นางสาวสุภาพร ยินดีชนะ  Miss Supaporn Yindeechana