มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913120001  นางสาวกนกพร สว่างอารมย์  Miss Kanokporn Sawangarrom  
25913120002  นางสาวกานต์พิชชา แซ่โง้ว  Miss Kanphitcha Sangow  
35913120003  นางสาวกัญญาภัค โสมเสน  Miss Kunyapak Somsen  
45913120004  นางสาวจันทิมา เปียมี  Miss Jantima Paimee  
55913120005  นางสาวจีราวรรณ์ แพ่งแส่ง  Miss Jeerawan Phaengaeng  
65913120006  นางสาวจุรีพร เฉลยมณี  Miss Jureeporn Chaloeimani  
75913120007  นางสาวเด่นดวง จันทนากูล  Miss Denduang Chanthanakun  
85913120008  นางสาวทิพวรรรณ สุขเรือง  Miss Thipphawan Sukrueang  
95913120009  นางสาวนุชจรี นาคศรี  Miss Nutjaree Naksri  
105913120010  นางสาวปรารถนา เขียวแก้ว  Miss Prattana Kheawkaew  
115913120011  นางสาวปรียา เขียวสีห์  Miss Preeya Kheawsee  
125913120012  นางสาวปัณฑิกา เย็นขัน  Miss Panthika Yenkhan  
135913120013  นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณวงศ์  Miss Pattranid Suwannawong  
145913120014  นางสาวรสสุคนธ์ ผลจินดา  Miss Rossukon Phonjinda  
155913120015  นางสาววณิชชา คงมา  Miss Wanitcha Khongma  
165913120016  นางสาววิภาดา อ่ำเพียร  Miss Wipada Umpian  
175913120018  นางสาวศุภนุช แซ่ลี  Miss Suphanut Caelee  
185913120019  นางสาวสวรส อุลปาทร  Miss Sawarod Ulaprathorn  
195913120020  นางสาวสุกัญญา ปิ่นสกุล  Miss Sukanya Pinsakoon  
205913120021  นางสาวสุพรรณา มั่งมี  Miss Supanna Mangmee  
215913120022  นางสาวสุภาพร อยู่แย้ม  Miss Suphaporn Yuyaem  
225913120023  นางสาวอภิญญา ยงพันธ์  Miss Apinya Yongpan  
235913120024  นางสาวอรวรรณ ล้วนพฤกษ์  Miss Orawan Luanpurk  
245913120025  นายกฤษฎา แย้มปั้น  Mr. Krissada Yampun  
255913120026  นายทศพล สงกา  Mr. Todsapol Songka  
265913120028  นายนัทธชัย เขียวหวาน  Mr. Nattachai Kiewwane  
275913120029  นายพิสิษฐ์ ศิริวัฒน์  Mr. Pisit Siriwat  
285913120030  นายวรวัฒน์ บัวผัน  Mr. Worawat Buaphan  
295913120031  นายอนุชา จันทขึ้น  Mr. Anucha Chanthakhuen  
305913120032  นายอภิสิทธิ์ บุญเสือ  Mr. Apisit Bunsua  
315913120042  นางสาวธันย์ชนก แจ่มฟ้า  Miss Thanchanok Jamfar