มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913120041  นางสาวแทนรัก ขวัญกลาง  Miss Tanruk Khwanklang  
25913120053  นางสาวสิตานนท์ สังสีแก้ว  Miss Sitanon Sungseekaew  
35913120058  นายชินวัตร รอดพ้นทุกข์  Mr. Chinnavat Rodphontuk