มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15913120033  นางสาวกนกกาญจน์ ทองนก  Miss Kanokkarn Thongnok  
25913120034  นางสาวกาญจนา อ่วมเชิดฉาย  Miss Kanchana Aumcherdchai  
35913120035  นางสาวขวัญชนก กุ้ยวงตาล  Miss Khwanchanok Kuyvongtan  
45913120036  นางสาวจิรัชญา ลัดดาไสว  Miss Jiradchaya Laddasawai  
55913120037  นางสาวชนาภา พุกกลิ่น  Miss Chanapa Pugglin  
65913120039  นางสาวณัฐริกา แก้วย้อม  Miss Nattharika Kaeoyom  
75913120040  นางสาวทักษพร เย็นจุระ  Miss Thaksaporn Yenchura  
85913120041  นางสาวแทนรัก ขวัญกลาง  Miss Tanruk Khwanklang  
95913120043  นางสาวธีริศรา ขุนแก้ว  Miss Teerisara Kunkaew  
105913120044  นางสาวเบญจวรรณ ฉิมพุฒ  Miss Benjawan Chimput  
115913120045  นางสาวประพิมภรณ์ หัถมารถ  Miss Prapimporn Hattamart  
125913120046  นางสาวปรารถนา พุ่มชะบา  Miss Prattana Pumchaba  
135913120047  นางสาวเปรมสุดา เลาวกุล  Miss Premsuda Laowakul  
145913120048  นางสาวพนิดา คำอ้าย  Miss Phanida Khamai  
155913120050  นางสาวพิชญา สารีนาค  Miss Pitchaya Sareenak  
165913120051  นางสาววราภรณ์ สอนจันทร์  Miss Waraporn Sonchan  
175913120052  นางสาวศิริลักษณ์ เรืองศิริ  Miss Sirilak Ruangsiri  
185913120053  นางสาวสิตานนท์ สังสีแก้ว  Miss Sitanon Sungseekaew  
195913120054  นางสาวสุภาพร กนกนาค  Miss Suphaporn Kanoknak  
205913120055  นางสาวสุรีวัลย์ แดงเขียน  Miss Sureewan Dangkhian  
215913120056  นางสาวอรทัย แก้วสังข์  Miss Orrathai Kaewsang  
225913120057  นายฉัตรมงคล แดงทุ่ง  Mr. Chatmongkon Daengthung  
235913120058  นายชินวัตร รอดพ้นทุกข์  Mr. Chinnavat Rodphontuk  
245913120059  นายธนากร รอดรักษา  Mr. Thanakon Rodluksa  
255913120060  นายปิยะวัฒน์ จาตุรัตน์  Mr. Piyawat Jaturat  
265913120061  นายพิสิษฐ์ ไทยกุงผอ  Mr. Pisit Thaikungpho  
275913120062  นายวัชรพงษ์ ปั้นแหนง  Mr. Watchraphong Pannang  
285913120063  นายสถาพร ผ่องนาค  Mr. Sathaporn Phongnak  
295913120064  นายสุรศักดิ์ เกษมญาติ  Mr. Surasak Kasamyat