มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 20/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932419002  นางกรกนก จันทร์อิน  Mrs.Kornkanok Chanin  
25932419003  นางสาวกรรณิการ์ เจดีย์  Miss Kannika Jadee  
35932419004  นางสาวกัญญาพัช ภัทรวิริย์นาคิน  Miss Kanyapuch Phattharavirinakin  
45932419014  นางสาวปรียานุช มานิชย์  Miss Preeyanuch Manich  
55932419017  นางสาวภัทรานิตย์ อ่อนประสงค์  Miss Phattaranit Onprasong  
65932419020  นางสาวรังศิญาร์ จันทร์จับ  Miss Rangsiya Junjub  
75932419022  นางสาวศฌมร พุ่มขจร  Miss Sachamorn Pumkhajorn  
85932419023  นางสาวสิริยุคล ใจภักดี  Miss Siriyukol Jaipukdee  
95932419028  นางสาวสุพัตรา นุ่มนิ่ม  Miss Supattra Numnim  
105932419029  นางสาวสุภาพร ชัยยา  Miss Supaporn Chaiya  
115932419031  นางสาวอรุณพร ชื่นหัตไทย  Miss Alonphon Cheunhutthai  
125932419032  นายคมเพชร ดีสม  Mr. Komphet Deesom  
135932419033  นายคุณภัทร อั๊วะเลียง  Mr. Kunnapath Ualiang  
145932419034  นายจักรกฤษณ์ พงศ์ศรี  Mr. Jakkrid Pongsri  
155932419035  นายจิรศักดิ์ ไกรเกรียงศรี  Mr. Jirasak Kraikriangsri  
165932419036  นายณัฐนนท์ สุขหร่อง  Mr. Nuttanon Sukrong  
175932419037  นายดอนพนัส ระย้าแก้ว  Mr. Donphanat Rayakaew  
185932419038  นายวัชระ ใจบุญ  Mr. Watchara Jaiboon  
195932419039  นายวัลลภ กระนัยนาท  Mr. Wanlop Kranainart  
205932419041  นายสุวิจักขณ์ ชูประสิทธิ์  Mr. Suwichak Chooprasit  
215932419044  นายฉัตรมงคล กลับมา  Mr.Chatmongkhon Kapma