มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 20/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932407001  นางสาวขัติยาภรณ์ เวียงสุวรรณ  Miss Khattiyaporn Wiangsuwan  
25932407012  สิบตรีณัฐวุฒิ รัตนเลิศไพศาล  Pfc. Natthawut Rattanaloedpaisan  
35932407013  นายธนวันต์ เพ็งสิน  Mr. Thanawan Pangsin  
45932407015  นายนเรศ หอมชื่น  Mr. Nares Homchern  
55932407016  นายพงศภัค เนียมน่วม  Mr. Phongsapak Niamnuam  
65932407017  สิบโทศรายุทธ โตพังเทียม  Cpl. Sarayut Tophangtiam  
75932407018  สิบโทศุภชัย ก้อนเพ็ชร์  Cpl. Suphachai Konpet  
85932407019  นายอนุวัฒน์ อุปนันท์  Mr. Anuwut Uppanun  
95932407021  นายอำนวย เคยเห็น  Mr. Amnuai Khoeihen  
105932407022  นายปัญญากร พรามนาค  Mr.Panyagorn Pramnrak  
115932407023  นายอมรเกียรติ มีประกอบ  Mr. Amonkeat Meepakob  
125932407024  นายกิตตินันท์ อ้นมี  Mr. Kittinan Onmee