มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 20/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932418006  นางสาวขนิษฐา ทองดี  Miss Khanitha Tongdee  
25932418010  นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช  Miss Chothip Mongkolthawat  
35932418012  นางสาวนฤพร ชาญตะปะ  Miss Nalueporn Charntapa  
45932418016  นางสาวประภาพรรณ ทองอินต๊ะ  Miss Prapapan Thonginta  
55932418021  นางสาวรัชนี ก้อนกลีบ  Miss Ruchanee Konkleeb  
65932418027  นางสาวโศจิรัตน์ รัตนสกล  Miss Sojirat Rattanasakon  
75932418030  นางสาวสุรัชฎา ดำเนินโฉม  Miss Surachada Dumnernchom  
85932418033  นายกวินทิพย์ นันทา  Mr. Kawinthip Nantha  
95932418034  นายชูชาติ เรืองเดช  Mr. Chochat Rargdart  
105932418036  นายพัชรดนัย แสนคำ  Mr. Patcharadanai Sankum  
115932418037  นายภมร บูรณพล  Mr. Pamorn Buranaphon  
125932418040  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาทร พิมพิลา  Acting Sub Lt. Preeyatorn Pimpila  
135932418045  นายกฤษฎา หวังมีสุข  Mr. Kritsada Wangmeesuk