มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 20/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932412001  นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำ  Miss Kanokwan Srichum  
25932412002  นางสาวจีราวรรณ คงปาน  Miss Jeerawan Kongpan  
35932412003  นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำ  Miss Thikamporn Munum  
45932412005  นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญ  Miss Nirat Chueachamrun  
55932412006  นางสาวเบญจพร เอี่ยมกำแพง  Miss Benjaporn Iamkampang  
65932412009  นางสาวสงกรานต์ ศิริบุตร  Miss Songkrant Siribut  
75932412011  นางสาวสุวรรณา รอดเขียน  Miss Suwanna Rodkhean  
85932412013  สิบตำรวจตรีเกษมณัฐ นาคเหล็ก  Pol.L/C. Kasemnat Nakleg  
95932412015  สิบตำรวจตรีจารุพงษ์ ป้องแดง  Pol.L/C. Jarupong Pongdaeng  
105932412016  สิบตำรวจตรีจิตติภัทร เนียมม่วง  Pol.L/C. Jittiphat Niammuang  
115932412017  สิบเอกจิรวัฒน์ ชื่นอะลวย  Sgt. Jirawad Chean A Luy  
125932412018  สิบเอกจีรายุทธ เมืองมูล  Sgt. Jeerayuth Muangmoon  
135932412019  นายชญานนท์ เวฬุบรรณ  Mr. Chayanon Varuban  
145932412020  สิบตำรวจตรีชิราวุฒิ เพชรพล  Pol.L/C. Chiravoot Pachpon  
155932412024  นายธนกฤต เพ็ชรสุวรรณ  Mr. Thanakit Petchsuwan  
165932412025  สิบตรีธนบดี ธิมะสาร  Pfc. Tanabordee Thimasarn  
175932412026  สิบตำรวจตรีธนภูมิ พิฤทธิ์  Pol.L/C. Thanaphum Pirit  
185932412028  นายธีรศักดิ์ ศรีนวล  Mr. Teerasak Srinuan  
195932412029  นายนิติศาสตร์ บุญเรือง  Mr. Nitisart Boonruang  
205932412030  นายประดิษฐ์ สัมมาประสิทธิ์  Mr. Pradit Sammapprasit  
215932412033  นายเปรม ทองเมือง  Mr. Prem Thongmuang  
225932412035  นายพีระพัฒน์ ชังเภา  Mr. Peerapat Changphao  
235932412036  นายภคพล อิ่มกระจ่าง  Mr. Pakapon Aimkrajang  
245932412037  นายภาณุพงศ์ จังประเสริฐ  Mr. Panupong Jungprasert  
255932412038  นายมนัสชัย บุญทูล  Mr. Manaschai Buntool  
265932412039  นายรัฐธรรมนูญ ดอกไม้  Mr. Ratthathammanun Dokmai  
275932412040  นายวรธรรศ จาดเปรม  Mr. Woratat Jadprem  
285932412041  สิบตำรวจตรีวรากร เลิศสุวิมล  Pol.L/C. Warakorn Lertsuwimon  
295932412043  สิบตำรวจตรีวิทวัส พงษ์สิงห์  Pol.L/C. Wittawas Pongsing  
305932412044  สิบตำรวจตรีวีระวัฒน์ เชียงแสน  Pol.L/C. Wirawat Chiangsaen  
315932412047  นายอรรถบูรณ์ สุวรรณรัฐ  Mr. Auttaboon Suwannarat  
325932412048  สิบตรีอิสรา ปานกลีบ  Pfc. Issara Pankleeb  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 20/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335932412098  นางสาวสุพรรณี จิ่มจันทร์  Miss Supannee Chimchan