มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล 20/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932411001  นางสาวนันทวัน มากร  Miss Nantawan Makon  
25932411006  นายวุฒิกร ศรีทอง  Mr. Wutthikorn Srithong  
35932411011  นายวัฒนะ โสมพัฒนะพงษ์  Mr. Wattana Sompattanapong