มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 20/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932606002  นางสาวดาริญา อารจรา  Miss Dariya Ardjara  
25932606010  นางสาวสุจิตตรา แดงบุ้ง  Miss Sujitra Daengbung  
35932606011  นางสาวสุชาดา บุญประเสริฐ  Miss Suchada Bunprasoet  
45932606014  นางสาวสุภาภรณ์ บุญธรรม  Miss Supaporn Boontham  
55932606015  นางสาวสุวรรณา ดอนไพรอ่อน  Miss Suwanna Donpraion  
65932606019  นายนพดล เชื้อนิล  Mr. ืnoppadon Chunin  
75932606020  นายพีระพล หงษ์เจ็ด  Mr. Peerapon Hongjed  
85932606021  นายภควิชญ์ พานิชผล  Mr. Pakawicth Panithapol  
95932606023  นายศุภกร ทองสุข  Mr. Supakorn Thongsuk  
105932606025  นางสาวเสาวลักษณ์ สิงโต  Miss Sawalak Singto  
115932606026  สิบตรีอนุสรณ์ ฟองคำตัน  Pfc. Anuson Fongkomtun  
125932606027  นางสาวสิริลักษณ์ ย่อมสุข  Miss Sirtlak Yomsuk