มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 20/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932602002  นางสาวณัฐชยา แย้มปั้น  Miss Natchaya Yampan  
25932602003  นางสาวณัฐญา มีรอด  Miss Nattaya Meerod  
35932602006  นางสาวธิดารัตน์ เครือบุญ  Miss Tidarat Khueabun  
45932602007  นางสาวพิรุณรักษ์ กองนิล  Miss Piroonrak Kongnin  
55932602008  นางสาวฟ้าใส บัวบาน  Miss Fasai Buaban  
65932602009  นางสาวภานิชา ใจสะอาด  Miss Phanicha Jaisaard  
75932602012  นางสาวศิริพร ศิริศรีวรนันท์  Miss Siriporn Sirisriworanan  
85932602017  นายจักราช กันนะราช  Mr. Chakkarat Kannarat  
95932602020  นายทนงศักดิ์ แก้วสอาด  Mr. Thanongsak Kaeosaart  
105932602021  นายธนภัทร อารีกุล  Mr. Tanapat Areekul  
115932602022  นายปรัตถกร กุลแก้ว  Mr. Parattakon Kulkaw  
125932602023  นายพฤฒิพันธุ์ จันตรี  Mr. Phruetthiphan Jantri  
135932602027  นายศิรวัฒน์ จันทร์สี  Mr. Sirawat Jansri  
145932602029  นายอำนาจ พลโคตร  Mr. Amnat Phonkhod  
155932602052  นายธีรยุทธ สันองค์  Mr. Teerayut Sanong  
165932602064  นางสาวปานตะวัน จันทรมณี  Miss Pantawan Jantaramanee