มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 20/42 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932602031  นางสาวกัญญาณัฐ ลานทอง  Miss Kanyanat Lanthong  
25932602033  นางสาวชฎาภา ชื่นชม  Miss Chadapa Chaenchom  
35932602036  นางสาวทักษพร แก้วทุ่ง  Miss Thaksaphon Kaewthung  
45932602039  นางสาวลลิตา คงควร  Miss Lalita Khongkhuan  
55932602044  นางสาวสุวิมล ขำใจ  Miss Suwimon Kamjai  
65932602046  นายเงิน ทองรวย  Mr. Ngoen Thongruay  
75932602047  นายจิรพันธุ์ รื่นพงษ์  Mr. Jirapang Ruanpong  
85932602048  นายจิรายุส กองสุวรรณ  Mr. Jirayus Kongsuwan  
95932602049  จ่าอากาศเอกเจตนิพัทธ์ ใจคำ  Sgt. Jatnipat Jaikum  
105932602051  นายธนกร อ่อนเพชร  Mr. Thanakorn Onphet  
115932602053  จ่าอากาศโทพงศกร พรมฉิม  Cpl. Phongsakorn Promchim  
125932602054  นายภุชงค์ จันทร  Mr. Puchong Chanthon  
135932602055  นายวันชัย นาคเจือทอง  Mr. Wanchai Nakjuethong  
145932602057  นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงิน  Mr. Adisak Phongoen  
155932602061  นางสาวภัตนรินทร์ เปียพัด  Miss Phatnarin Patpad  
165932602062  นายพีรพัฒน์ เที่ยงมาก  Mr. Peerapat thiangmak  
175932602063  นางสาวสุดารัตน์ แสนวันนา  Miss Sudarat Saenwanna  
185932602065  สิบโทกฤษฎา ประทับช้าง  Cpl. Kritsada Pratubchang  
195932602068  นางสาวชนิดาภา คลังเอี่ยม  Miss Chanidapha Khlangaiam