มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 20/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932612002  นางสาวกานต์ชลัช ขาวป้อม  Miss Kancharat Khawporm  
25932612010  นางสาวพรทิพย์ จินดาวงค์  Miss Phonthip Chindauaong  
35932612012  นางสาวสุจิตรา เนียมแสง  Miss Suchitra Namesange  
45932612015  นางสาวอรพันธ์ ชัยมงคล  Miss Orrapan Chaimongkol  
55932612017  นางสาวอัจฉรา ล้นเหลือ  Miss Atchara Lonlear  
65932612021  นายจักรกฤษณ์ กางพรม  Mr. Jakkrit Kangphrom  
75932612029  นายพรรวินท์ คำวัฒนา  Mr. Pornrawint Kamwattana  
85932612030  นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด  Mr. Peerapat Thongbunrod  
95932612032  นายพีระชัย คงเกษม  Mr. Perachai Kongkasam  
105932612033  จ่าอากาศโทภัชรกฤษณ์ อินนะปุสะ  Cpl. Phatcharakrit Innapusa  
115932612034  นายมฆพัตร์ เต็งประเสริฐ  Mr. Makaphat Tangprasert  
125932612035  นายศุภเมธ รักวานิช  Mr. Suppamet Rakwanit  
135932612038  สิบโทสุริยา ผลสุข  Cpl. Suriya Phonsul  
145932612039  นายหนึ่งณัฐ ยิ้มศรี  Mr. Neungnat Yimsri  
155932612044  นางสาวนวพร ยินดี  Miss Nawaporn Nawaporn  
165932612046  นางสาวปวีณา นุชอ่อน  Miss Paweena Nuch-On  
175932612048  นางสาวศุทธหทัย แก้วกำพล  Miss Suttahathai Kaewkumpon