มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 20/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932612002  นางสาวกานต์ชลัช ขาวป้อม  Miss Kancharat Khawporm  
25932612004  นางสาวกุสุมา ภูงามดี  Miss Kusuma Phungamdee  
35932612010  นางสาวพรทิพย์ จินดาวงค์  Miss Phonthip Chindauaong  
45932612012  นางสาวสุจิตรา เนียมแสง  Miss Suchitra Namesange  
55932612015  นางสาวอรพันธ์ ชัยมงคล  Miss Orrapan Chaimongkol  
65932612017  นางสาวอัจฉรา ล้นเหลือ  Miss Atchara Lonlear  
75932612021  นายจักรกฤษณ์ กางพรม  Mr. Jakkrit Kangphrom  
85932612024  จ่าอากาศโทไตรภพ โพธิ์วิจิตร  Cpl. Triphop Povijit  
95932612029  นายพรรวินท์ คำวัฒนา  Mr. Pornrawint Kamwattana  
105932612030  นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด  Mr. Peerapat Thongbunrod  
115932612032  นายพีระชัย คงเกษม  Mr. Perachai Kongkasam  
125932612033  จ่าอากาศโทภัชรกฤษณ์ อินนะปุสะ  Cpl. Phatcharakrit Innapusa  
135932612034  นายมฆพัตร์ เต็งประเสริฐ  Mr. Makaphat Tangprasert  
145932612035  นายศุภเมธ รักวานิช  Mr. Suppamet Rakwanit  
155932612038  สิบโทสุริยา ผลสุข  Cpl. Suriya Phonsul  
165932612039  นายหนึ่งณัฐ ยิ้มศรี  Mr. Neungnat Yimsri  
175932612040  นายอธิโชติ ศรีสมบูรณ์  Mr. Athichote Srisomboon  
185932612044  นางสาวนวพร ยินดี  Miss Nawaporn Nawaporn  
195932612046  นางสาวปวีณา นุชอ่อน  Miss Paweena Nuch-On  
205932612048  นางสาวศุทธหทัย แก้วกำพล  Miss Suttahathai Kaewkumpon