มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 20/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932404003  นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น  Miss Kewarin Khongman  
25932404005  นางสาวณิชกานต์ กลางทัพ  Miss Nichakan Klangtap  
35932404006  นางสาวธมลวรรณ สงทอง  Miss Thamonwan Songthong  
45932404007  นางสาวปภาวี กลิ่นหอม  Miss Paphawi Klinhom  
55932404008  นางสาวเยาวนาฏ มณีรัตน์  Miss Yaowanat Maneerat  
65932404009  นางสาวอรวี ปุมสันเทียะ  Miss Orawee Pumsantia  
75932404020  นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์  Mr. Nattawut Bunjan  
85932404027  สิบตรีสุรเชรษฐ์ แสงดารา  Pfc. Surachet Sangdara  
95932404033  นายชนาธิป คามณีวงศ์  Mr.Chanathip Khamaneewong  
105932404035  นางสาวอุไรพร กัลยา  Miss Uraiphon Kanlaya