มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 20/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932404002  นางสาวกิ่งเพชร ทองคำ  Miss Kingphed Thongkham  
25932404003  นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น  Miss Kewarin Khongman  
35932404005  นางสาวณิชกานต์ กลางทัพ  Miss Nichakan Klangtap  
45932404006  นางสาวธมลวรรณ สงทอง  Miss Thamonwan Songthong  
55932404007  นางสาวปภาวี กลิ่นหอม  Miss Paphawi Klinhom  
65932404008  นางสาวเยาวนาฏ มณีรัตน์  Miss Yaowanat Maneerat  
75932404009  นางสาวอรวี ปุมสันเทียะ  Miss Orawee Pumsantia  
85932404010  นายกิตติพงศ์ ถิ่นวงษ์แย  Mr. Kittipong Thinwongyae  
95932404020  นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์  Mr. Nattawut Bunjan  
105932404027  สิบตรีสุรเชรษฐ์ แสงดารา  Pfc. Surachet Sangdara  
115932404033  นายชนาธิป คามณีวงศ์  Mr.Chanathip Khamaneewong  
125932404034  นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์  Miss Saowalak Ritsak  
135932404035  นางสาวอุไรพร กัลยา  Miss Uraiphon Kanlaya