มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 20/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932405003  นางเกศิณี ทองแดง  -  
25932405008  นางสาวธมน บ้านมหิงษ์  Miss Thamon Banmahing  
35932405015  นายกฤตนัย ภมรเดชากุล  Mr. Kittanai Pamondacakul  
45932405017  จ่าอากาศโทชนน มาริจัย  Cpl. Chanon Marijai  
55932405018  สิบโทโชคชัย จันทร์โอ  Cpl. Chokchai Jan-O  
65932405022  สิบโทณัฐพล ณ วิเชียร  Cpl. Nattapon N Wlchain  
75932405023  นายดนุพล พินิจ  Mr. Danupon Pinit  
85932405024  นายทรงพล บุญแจ้ง  Mr. Songpon Boonjang  
95932405027  จ่าอากาศตรีภัทรพงศ์ พิมพ์เสน  LAC Phattharaphong Phimsen  
105932405034  นายสิทธิกร ทองครุธ  Mr. Sitthikul Thongkut  
115932405036  นายอภิวัฒน์ บุญสินธุ์ชัย  Mr. Apiwat Boonsinchai  
125932405038  สิบโทอัครชัย เอี่ยมอ่องกิจ  Cpl. Akarachai Iamaongkit  
135932405039  นายอาเชาว์ ชินพงศ์  Mr. Archao Chinpong  
145932405041  สิบโทเอกกริช ภูมิประเทศ  Cpl. Ekkrit Phumiprathet  
155932405043  นายปวริศ พูลคล้าย  Mr. Pawarit Poolklay  
165932405045  นายเขมทัต ตุลยะนันท์  Mr.Khemmathat Tulyanant  
175932405046  นางสาวทิฆัมพร หมื่นสุดตา  Miss Tikumporn Muansuda  
185932405047  นายปรียวิศว์ เตจะแสน  Mr. Preeyawit Preeyawit