มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 20/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932408001  นางสาวกัลยา ปัทวี  Miss Kanlaya Pattawee  
25932408002  นางสาวณัฐกฤตา ผ่องศรี  Miss Nuttakedta Pongsht  
35932408004  นางสาวนิรัชพร สุขสว่าง  Miss Nirachaporn Suksawang  
45932408010  นางสาวสุทธิชา เงินอาจ  Miss Sutticha Ngoenart  
55932408016  นายกิตติพงษ์ ดาพา  Mr. Kittipong Dapa  
65932408018  สิบเอกจิตรกร อยู่นาน  Sgt. Jittakorn Yoonan  
75932408019  สิบตรีชลธี ใจเที่ยง  Pfc.Chonlatee Jaithieng  
85932408020  สิบโทชัยพัฒ น้อยโต  Cpl. Chaipat Noito  
95932408023  นายณัฐวุฒิ ม่วงจ้อย  Mr. Nuttawut Muangchoi  
105932408024  นายดร เรืองเดช  Mr. Don Ruangdet  
115932408026  สิบตรีธนชิต บุญหล่อ  Pfc. Thanachit Boonlor  
125932408028  นายธนะพัฒน์ บุญนวม  Mr. Thanaphat Boonnuam  
135932408030  นายธำมรงค์ ไกรกิจราษฎร์  Mr. Thummarong Kraikitrast  
145932408031  นายนิธินันท์ หมื่นสา  Mr. Nithinan Muensa  
155932408032  สิบตรีปฏิพล ใสสูงเนิน  Pfc. Patiphon Saisungnoen  
165932408034  สิบโทปรัชญาวัต จุลวิถี  Cpl. Pratchayawat Chulawiti  
175932408035  สิบเอกพงษ์ศิริ ยอดเพชร  Sgt. Phongsiri Yotpet  
185932408038  จ่าสิบเอกพูนทรัพย์ อำภาคำ  SM1 Poonsap Ampakam  
195932408041  นายภาณุวัฒน์ สุขดี  Mr. Panuwat Sukdee  
205932408048  สิบโทศุภฤกษ์ กุเหล็กดำ  Cpl. Suphaloek Kulekdam  
215932408049  นายสมพงษ์ ทองรอด  Mr. Somphong Thongrod  
225932408053  สิบตรีสุขพัฒน์ กำจร  Pfc. Sukapat Kamjorn  
235932408054  นายสุทัศน์ แก้วมณี  Mr. Sutach Kaewmanee  
245932408056  นายชนกานต์ บุญวังทอง  Mr.Chanakan Boonwangthong  
255932408059  นายชัยยา แลรุญ  Mr. Chaiya Laerun  
265932408061  นายทวีศักดิ์ เขียวบ้านยาง  Mr. Thawisak Thawisak  
275932408063  นายวรเชษฐ์ กลิ่นเอี่ยม  Mr. Worachet Klineiam  
285932408064  นางสาวนภาลัย คูโรพคา  Miss Napalai Kuropka  
295932408067  สิบตำรวจตรีอิสระ ตุ่นเงิน  POL L/C Itsara Tun-ngern