มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 20/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932614001  นางสาวณัฐริกา เชตะวัน  Miss Nattarika Chatawan  
25932614005  นางสาวนารีรัตน์ จงปรีเปรม  Miss Nareerat Chongpripem  
35932614007  สิบตรีหญิงเพ็ญพิมล บรรณสาร  Pfc. Phenphimol Bannasan  
45932614008  นางสาวรุ่งทอง นอบเผือก  Miss Rungthong Nobpueak  
55932614010  นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แก้ว  Miss Sudarat Wongkeaw  
65932614011  นางสุพนา จินดามณี  Mrs. Supana Jindamanee  
75932614014  นายกิตติพัฒน์ เชาวนะ  Mr. Kittipat Chaowana  
85932614019  นายรัชปริญญ์ พิทักษ์รัตนพงษ์  Mr. Rachaprin Phitakrattanapong  
95932614023  สิบโทภูมิมินทร์ ศรีแสน  Cpl. Phummin Srisean  
105932614024  นางสาวเสาวลักษณ์ นิ่งนงค์  Miss Saowalak Nimnong  
115932614025  นางสาวณัฐธยาน์ ดำสนิท  Miss Nattaya Damsanit