มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 20/06 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15935602033  นางสาวนิตยา วนสันเทียน  Miss Nittaya Wonsanthain  
25935602034  นางสาวพิจิตรา วรรณเชษฐ  Miss Pijittra Wannached  
35935602060  นางสาววรรณพินิจ ศรีอินทร์  Miss Wanphinit Si-in  
45935602063  นางสาวชลิตา เพชรไคล้  Miss Chalita Phetkhai