มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 20/08 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15935612006  นางสาวจุฑารัตน์ อิ่มกระจ่าง  Miss Jutarat Imkajang  
25935612011  นางสาวดารุณี โม่งประณิตร์  Miss Darunee Mongpranid  
35935612018  นางสาวบุญลักษณ์ สืบสายอ่อน  Miss Boonlux Sucbsayaon  
45935612030  นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วทองแท้  Miss Rattanaphon Kaeothongthae  
55935612037  นางสาวหทัยชนก อินทร์น้อย  Miss Haataichanok Innoi  
65935612040  นายทิวากร แสงทอง  Mr. Thiwakon Saengthong  
75935612044  นายวีระวัชวรายุส เทศสถิตย์  Mr. Weerawatwarayut Thatsathit