มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 20/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15935615011  นางสาวเนียรนาถ สีเหลือง  Miss Neinnart Seeleung  
25935615024  นางสาวสมพร ปานทอง  Miss Somporn Panthong  
35935615029  นางสาวอนันตญา เสนานุช  Miss Anantaya Senanuch  
45935615063  นางสาวเสาวรส หวาดเพ็ชร  Miss Saowarot Watphet