มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 20/10 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15935615037  นางสาวกาญจนา เสมมา  Miss Kanchana Samma  
25935615041  นางสาวฐิติมา แหยมบุญ  Miss Thitima Yaembun  
35935615043  นางสาวธัญชนก ธนะ  Miss Tanchanok Tana  
45935615054  นางสาววชิราพร หันจันทร์  Miss Vashiraporn Hanjan  
55935615068  นายวุฒิชัย จูหว้า  Mr. Wutthichai Juwa