มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15967101002  นางสาวชัชสุดา อาจศักดี  Miss.Chatsuda Ardsakdee  
25967101005  นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ  Miss. Nutnapat Klinjai  
35967101007  นางสาววาสนา แก่งศิริ  Miss.Wassana Kangsiri  
45967101008  นางสาวศิรินภา คำสุกดี  Miss.Sirinapha Khamsukdi  
55967101009  นางสาวอัจฉรา อินทนานนท์  Miss.Auchara Inthananon  
65967101010  นางสาวอุไรทิพย์ ชาวนา  Miss.Uraitip Chawna  
75967101011  นายทองสุข เทียมราช  Mr.Thongsuk Thiamrach  
85967101014  นายสุวัฒน์ชัย ฉวีศักดิ์  Mr.Suwatchai Chaweesak  
95967101015  นายอนุชา ปาคา  Mr.Anucha Pakha  
105967101017  นางสาวกุสุมา ปานธีระ  Miss. Kusuma Pantheera  
115967101018  นางสาวนิภาพร มั่นคง  Miss.Nipaporn Munkong  
125967101020  นางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงโต  Miss.Pimpan Singto