มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (Technology and Research for Educational Development) แผน ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15967122001  นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ  Miss.Kanittachart Madua  
25967122002  นางสาวกัญญ์ณณัฐ เฮ้าปาน  Miss Kannanut Haopan  
35967122003  นางสาวจิราภรณ์ มีเรือง  Miss.Jiraporn Meeruang  
45967122004  นางสาวนันทพร ดอนจันทร์เขียว  Miss.Nantaporn Donjunkiew  
55967122005  นางสาวเบญจพร ทองนวม  Miss.Benchaphon Thongnuam  
65967122006  นางพรพิมล บุญส่ง  Mrs.Pronphimon Boonsong  
75967122007  นางสาววรรณทิพย์ เนียมประเสริฐ  Miss.Wanthip Naemprasert  
85967122008  นางวัลลี ศักดิ์สุวรรณ  Mrs.Wanlee Saksuwan  
95967122009  นางสาวอนุธิดา เดชแฟง  Miss.Anuthida Dachfang  
105967122010  นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณ  Mr.Thanadech Saksuwan