มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15967605002  นางสาวกัลยา แย้มสวน  Miss.Ganlaya Yamsuan  
25967605007  นางสาวสุวิดา สาระศรี  Miss.Suwida Sarasri  
35967605010  นายเดช์วิทย์ สิงห์วิโรจน์  Mr.David Singwirot