มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012230001  นางสาวจุฑามาศ ทองด้วง  Miss Juthamat Thongduang  
26012230002  นางสาวณัฐมล ด้วงวงษ์  Miss Nattamon Daungwong  
36012230003  นางสาวดวงสุรีย์ เปรมเขียว  Miss Duangsuri Permkhiao  
46012230004  นางสาวปรียาภรณ์ ภักดีสอน  Miss Preeyapon Pakdeeson  
56012230005  นางสาวมาลิสา เข็มจันทร์  Miss Malisa Kemjun  
66012230006  นางสาววชิราภรณ์ แสงศรี  Miss Wachiraporn Saengsri  
76012230007  นางสาวศิริลักษณ์ สุภาษิ  Miss Sirilak Suphasit  
86012230008  นางสาวสุพัตรา มณเทียร  Miss Supattra Monthien  
96012230010  นายธนวัฒน์ อุ่นใจ  Mr.Thanawat Aunjai  
106012230011  นายนัทธพงศ์ โฉมห่วง  Mr.Natthapong Chomhuang  
116012230012  นายภควรรต มั่นหลำ  Mr.Phakhawat Manlam  
126012230013  นายภูวนัย มาชู  Mr.Phoowanai Machoo