มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012211001  นางสาวนิตยา ใจกว้าง  Miss Nittaya Jaikwang  
26012211002  นางสาวปรางทิพย์ สารีพรม  Miss Prangthip Sareeprom  
36012211003  นางสาวปาริชาติ โสภาเถร  Miss Parichat Sopaten  
46012211004  นางสาวพรธิดา แก้วทาสี  Miss Porntida Kaewtasri  
56012211005  นางสาวพัชรินทร์ กุนกิ่ง  Miss Putcharin Kunking  
66012211006  นางสาวเรณุกา เชื้อบุญมี  Miss Renuka Chuaboonmee  
76012211007  นางสาวศิริรัตน์ แพทย์ไชโย  Miss Sirirat Padchaiyo  
86012211008  นางสาวศุภวดี อาจหาญ  Miss Supawadee Aajhan  
96012211009  นางสาวสุพัตรา ดาหอม  Miss Suphattra Dahom  
106012211010  นายธนายุทธ กล่ำเงิน  Mr.Tanayut Klamngoen  
116012211011  นายวชิรวิทย์ แก้วทองดี  Mr.Wachirawit Kaewthongdee  
126012211013  นางสาวภารดี โสภาพร  Miss Paradee Sopaporn  
136012211015  นางสาวศิริพร เมฆสันต์  Miss Siriporn Meksun  
146012211016  นางสาวสุนันทา ทักท้วง  Miss Sunantha Thakthuang