มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012213001  นางสาวกิตติวรา หัสแดง  Miss Kittiwara Hutsadang  
26012213002  นางสาวเกศินี กลิ่นหอม  Miss Kesinee Klinhom  
36012213004  นางสาวจันทิมา ศรีสุข  Miss Jantima Seesook  
46012213005  นางสาวชลดา สุดแก้ว  Miss Chonlada Soodkaew  
56012213006  นางสาวนลินนิภา จากทิพย์  Miss Nalinnipa Jaktip  
66012213007  นางสาวนวพรรษ เหลาทอน  Miss Nawapat Laotorn  
76012213009  นางสาวพัชรี ยอดยิ่ง  Miss Patcharee Yodying  
86012213013  นางสาววิจิตตรา ศรีแก้ว  Miss Vijittra Srikaew  
96012213014  นางสาวศิริลักษณ์ ไชยพาลี  Miss Siriluk Chaiphalee  
106012213015  นางสาวศิริลักษณ์ ปานทุ่ง  Miss Sirilak Panthung  
116012213016  นางสาวสิริพร ชุนกองฮอ  Miss Siriporn Chunkonghor  
126012213017  นางสาวสุกัญญา จันทร์สุคนธ์  Miss Sukanya Chansukhon  
136012213018  นางสาวสุทธิกานต์ เนตรเเสงสี  Miss Sutthikan Ndtsaengsee  
146012213021  นางสาวอรยา โมเรือง  Miss Oraya Moruang  
156012213022  นายชิษณุชา มณีจักร  Mr.Chitsanucha Maneejak