มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012213025  นางสาวขวัญเรือน ประกอบดี  Miss Khwanruean Prakobdi  
26012213029  นางสาวน้ำฝน หลิมผึ้ง  Miss Namfon Limphung  
36012213032  นางสาวภิญญาพัชญ์ จันทะคุณ  Miss Phinyaphat Jantakun  
46012213033  นางสาวฤดี สิงห์รอ  Miss Rudee Singro  
56012213034  นางสาววรรณวิภา พรมแพร  Miss Wanvipa Prompare  
66012213035  นางสาววรรณิษา โวหาร  Miss Wannisa Wohan  
76012213039  นางสาวอนงค์นาฏ จิตจำนงค์  Miss Anongnat Chitchamnong  
86012213040  นางสาวอนันตญา ฆารถวิล  Miss Anantaya Khanthawin  
96012213042  นางสาวอมรรัตน์ จีนบางช้าง  Miss Amornrat Jeenbangchang  
106012213045  นายณัฐพงค์ เกตุเม้า  Mr.Natthaphong Ketmao  
116012213046  นายวรธน เพ็ญสุข  Mr.Worathon Pensuk