มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012212002  นางสาวเกศวลี จูมพิลา  Miss Kaswalee Jumphila  
26012212003  นางสาวจริยา พุทธรัตน์  Miss Jariya Puttarat  
36012212004  นางสาวณิชาภัทร ธูปคำ  Miss Nichaphat Thupkhum  
46012212006  นางสาวเบญจรัตน์ นันทะชัย  Miss Benjarat Nanthachai  
56012212010  นางสาวภาวิณี อินทรพิมาย  Miss Pawinee Intarapimai  
66012212014  นางสาววรรณนิภา พรมแพร  Miss Wannipha Phromphae  
76012212016  นางสาววันนิสา เเบ่งเพชร  Miss Wonnisa Bangphet  
86012212019  นางสาวสุนิตา สร้อยจำปา  Miss Sunita Soichampa