มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012212004  นางสาวณิชาภัทร ธูปคำ  Miss Nichaphat Thupkhum  
26012212010  นางสาวภาวิณี อินทรพิมาย  Miss Pawinee Intarapimai  
36012212016  นางสาววันนิสา เเบ่งเพชร  Miss Wonnisa Bangphet