มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012212001  นางสาวเกวลี เมาลานนท์  Miss Kawalee Maolanon  
26012212002  นางสาวเกศวลี จูมพิลา  Miss Kaswalee Jumphila  
36012212003  นางสาวจริยา พุทธรัตน์  Miss Jariya Puttarat  
46012212004  นางสาวณิชาภัทร ธูปคำ  Miss Nichaphat Thupkhum  
56012212006  นางสาวเบญจรัตน์ นันทะชัย  Miss Benjarat Nanthachai  
66012212008  นางสาวพัชรี กิจสาคร  Miss Phatchari Kitsakhon  
76012212009  นางสาวภัทราภรณ์ โพธิ์ทอง  Miss Phatraphon Phothong  
86012212010  นางสาวภาวิณี อินทรพิมาย  Miss Pawinee Intarapimai  
96012212011  นางสาวมณฑกานต์ จิตต์จำนงค์  Miss Montakan Jitjumnong  
106012212012  นางสาวฤทัย บุญโส  Miss Ruethai Bunso  
116012212013  นางสาววชิราภรณ์ สาลีศูนย์  Miss Vachiraphon Sareesoon  
126012212014  นางสาววรรณนิภา พรมแพร  Miss Wannipha Phromphae  
136012212016  นางสาววันนิสา เเบ่งเพชร  Miss Wonnisa Bangphet  
146012212017  นางสาวศิริวรรณ เนียมสุวรรณ์  Miss Siriwan Neamsuwan  
156012212019  นางสาวสุนิตา สร้อยจำปา  Miss Sunita Soichampa  
166012212020  นางสาวสุภาภรณ์ มูสิกะ  Miss Suphaphon Musika  
176012212021  นางสาวอาภัสรา นวลป้อง  Miss Arphatsara Nuanpong  
186012212022  นายกิตติพงษ์ เด็จใจทัด  Mr.Kittiphong Detjaithat