มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012231001  นางสาวกัลยาพร ม่วงเย็น  Miss Kanlayaphon Muangyen  
26012231002  นางสาวเกวลิน ขำนิพัฒน์  Miss Kewalin Khamnipat  
36012231003  นางสาวจารุวรรณ ธาตุ  Miss Jaruwan That  
46012231004  นางสาวชลิตา แก้วกำเนิด  Miss Chalita Kaewkamnoed  
56012231005  นางสาวฐิติมา พันธ์เพ็ง  Miss Thitima Phanpheng  
66012231006  นางสาวไพลิน เงินโม้  Miss Pailin Ngernmo  
76012231008  นางสาววีรพร กาศธัญกรณ์  Miss Veeraporn Kastanyakorn  
86012231010  นายทัตพงศ์ เมฆเจริญ  Mr.Tatpong Mekcharoen  
96012231011  นายธนาวัฒน์ แก้วแฟง  Mr.Thanawat Kaeofaeng  
106012231012  นายธเนศ น่วมยิ้ม  Mr.Thanet Nomyim  
116012231013  นายนครินทร์ เสือเหลือง  Mr.Nakarin Suealueang  
126012231014  นายนภพล กุลนาพิมพ์  Mr.Napaphon Gulnaphim  
136012231015  นายพชรพล รอดเขียว  Mr.Phacharaphon Rotkhiao  
146012231018  นายวุฒิพงษ์ แสนณรงค์  Mr.Wutthiphong Saennarong  
156012231019  นายศุภวัทน์ สีปาน  Mr.Supawat Seepan  
166012231020  นายสมพงษ์ สอนกลิ่น  Mr.Somphong Sonklin  
176012231021  นายสาธิต อินเงิน  Mr.Satid Ainngoen  
186012231024  นายกันต์พิมุข ทองเกิด  Mr. Kanphimuk Thongkerd