มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012224001  นางสาวกุลวดี วิชาชาติ  Miss Kulawadee Vichachart  
26012224002  นางสาวณัฐธยาน์ เฟื่องห้อย  Miss Nuttaya Feanghoi  
36012224003  นางสาวดวงรัตน์ คีรีรมย์  Miss Duangrat Keereerom  
46012224004  นางสาวนันทวัน อินทรปาน  Miss Nantavan Intarapan  
56012224005  นางสาวมนัสวี ศรีภิรมย์  Miss Manatsawee Sripirom  
66012224006  นางสาวมานีตะวัน บัวพรม  Miss Manitawan Buaphrm  
76012224007  นางสาวสุทธิดา อุ่นหลง  Miss Sutthida Aunlong  
86012224009  นายจักรกฤษณ์ เหล่าอุดม  Mr. Jakkid Laoudom  
96012224010  นายชาคริต จันทะวาศ  Mr.Chakrit Jantawat  
106012224011  นายทศพล กลิ่นทอง  Mr.Thodsaphon Klinthong  
116012224012  นายธนพัฒน์ แพงสี  Mr.Thanaphat Paengsee  
126012224014  นายธนาธิป อยู่คง  Mr.Thanathip Yukhong  
136012224015  นายนิจเทศน์ เถื่อนเป้า  Mr.Nichathet Thueanpao  
146012224017  นายพัทธดนย์ พันสด  Mr.Phatthadon Phansode  
156012224018  นายวรรธนะ จันสุตะ  Mr.Wattana Jansuta  
166012224019  นายวรรธนัย มงคลลักษณ์  Mr.Wattanai Mongkhonlak  
176012224020  นายวัสสการ อุลนรุต  Mr.Watsakan Unnaroot  
186012224021  นายวาทิน คงช้าง  Mr.Wathin Khongchang  
196012224023  นายสิทธิพร วันทมาตย์  Mr.Sittiporn Wanthamat  
206012224024  นายสิทธิศักดิ์ เนตรแสงสี  Mr.Sitthisak Netsaengsee  
216012224025  นายสุพจน์ พูลคล้าย  Mr. Supoj Phoolklai  
226012224026  นายอภิสิทธิ์ หินอ่อน  Mr.Apisit Hin-On  
236012224027  นายอรรถพล ตรงต่อกิจ  Mr.Atthaphon Trongtokit  
246012224028  นายอัครชัย ทองมี  Mr.Akkharachai Thongmee  
256012224029  นายอัศรา คล้ายนิยม  Mr.Oatsara Klainiyom  
266012224042  นายทรงวิทย์ ชาวพิจิตร  Mr.Songwit Chaophichit