มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012224001  นางสาวกุลวดี วิชาชาติ  Miss Kulawadee Vichachart  
26012224004  นางสาวนันทวัน อินทรปาน  Miss Nantavan Intarapan  
36012224005  นางสาวมนัสวี ศรีภิรมย์  Miss Manatsawee Sripirom  
46012224007  นางสาวสุทธิดา อุ่นหลง  Miss Sutthida Aunlong  
56012224010  นายชาคริต จันทะวาศ  Mr.Chakrit Jantawat  
66012224012  นายธนพัฒน์ แพงสี  Mr.Thanaphat Paengsee  
76012224014  นายธนาธิป อยู่คง  Mr.Thanathip Yukhong  
86012224015  นายนิจเทศน์ เถื่อนเป้า  Mr.Nichathet Thueanpao  
96012224017  นายพัทธดนย์ พันสด  Mr.Phatthadon Phansode  
106012224018  นายวรรธนะ จันสุตะ  Mr.Wattana Jansuta  
116012224019  นายวรรธนัย มงคลลักษณ์  Mr.Wattanai Mongkhonlak  
126012224020  นายวัสสการ อุลนรุต  Mr.Watsakan Unnaroot  
136012224026  นายอภิสิทธิ์ หินอ่อน  Mr.Apisit Hin-On  
146012224029  นายอัศรา คล้ายนิยม  Mr.Oatsara Klainiyom  
156012224042  นายทรงวิทย์ ชาวพิจิตร  Mr.Songwit Chaophichit