มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012224031  นางสาวจันทร์จุฬา ศรีสวัสดิ์  Miss Janjura Srisawat  
26012224041  นายตริตาภรณ์ สังกัดทอง  Mr.Tritapon Sangkatthong  
36012224044  นายธวัชชัย ฤทธิ์ทรง  Mr.Thawatchai Ritsong  
46012224049  นายภัทรพล สารีผล  Mr.Phattharaphon Sareepol  
56012224054  นายสาธิต คำเทศ  Mr.Sathit Khamthet  
66012224055  นายอนุชิต ศรีอุดม  Mr.Anuchit Sriudom  
76012224058  นายอรรถพล สุขทัศน์  Mr.Attaphon Sookkatat  
86012224062  นายณพงศ์ ศรีงามดี  Mr.Naphong Sringamdee