มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012224031  นางสาวจันทร์จุฬา ศรีสวัสดิ์  Miss Janjura Srisawat  
26012224033  นางสาวณัฐศรัณย์ พันธุรัตน์  Miss Natsarun Phanthurat  
36012224034  นางสาวพรปวีณ์ สุขสันติ  Miss Phonprawee Suksanti  
46012224036  นางสาววันนิสา กลิ่นลูกอิน  Miss Wannisa Klinlukain  
56012224037  นางสาวอมินฑา พัดกล่อม  Miss Aminta Padklom  
66012224039  นายชลชัย วัฒนผลินธร  Mr.Chonlachai Wattanapalintorn  
76012224041  นายตริตาภรณ์ สังกัดทอง  Mr.Tritapon Sangkatthong  
86012224043  นายเทพพิทักษ์ อิ้ดแสง  Mr.Thepphithak Idsaeng  
96012224044  นายธวัชชัย ฤทธิ์ทรง  Mr.Thawatchai Ritsong  
106012224046  นายนิรัติชัย บัวเหม็น  Mr.Niratchai Buamen  
116012224047  นายปฐมพงษ์ เกิดทรัพย์  Mr.Pratompong Koetsap  
126012224048  นายพิพัฒน์ คำหารพล  Mr.Pipat Kamhanpol  
136012224049  นายภัทรพล สารีผล  Mr.Phattharaphon Sareepol  
146012224050  นายภูเบศ เกตุฮ่อ  Mr.Bhubat Kethor  
156012224052  นายวิริทธิ์พล เหล็กสิงห์  Mr.Wiritpol Leaksing  
166012224053  นายวิศรุต ใยแก้ว  Mr.Wisarut Yaikaeo  
176012224054  นายสาธิต คำเทศ  Mr.Sathit Khamthet  
186012224055  นายอนุชิต ศรีอุดม  Mr.Anuchit Sriudom  
196012224056  นายอนุวัฒน์ มณฑา  Mr.Anuwat Montha  
206012224058  นายอรรถพล สุขทัศน์  Mr.Attaphon Sookkatat  
216012224059  นายอัษฎาวุธ รัตนมณี  Mr.Atsadawut Ruttanamanee  
226012224060  นางสาวธัญญาลักษณ์ เถยสูงเนิน  Miss Thunyalak Thoeisungnoen  
236012224061  นายพรรณกร ซื่อผาสุข  Mr.Phannakorn Seupasuk  
246012224062  นายณพงศ์ ศรีงามดี  Mr.Naphong Sringamdee