มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012224031  นางสาวจันทร์จุฬา ศรีสวัสดิ์  Miss Janjura Srisawat  
26012224039  นายชลชัย วัฒนผลินธร  Mr.Chonlachai Wattanapalintorn  
36012224041  นายตริตาภรณ์ สังกัดทอง  Mr.Tritapon Sangkatthong  
46012224043  นายเทพพิทักษ์ อิ้ดแสง  Mr.Thepphithak Idsaeng  
56012224044  นายธวัชชัย ฤทธิ์ทรง  Mr.Thawatchai Ritsong  
66012224049  นายภัทรพล สารีผล  Mr.Phattharaphon Sareepol  
76012224050  นายภูเบศ เกตุฮ่อ  Mr.Bhubat Kethor  
86012224053  นายวิศรุต ใยแก้ว  Mr.Wisarut Yaikaeo  
96012224054  นายสาธิต คำเทศ  Mr.Sathit Khamthet  
106012224055  นายอนุชิต ศรีอุดม  Mr.Anuchit Sriudom  
116012224058  นายอรรถพล สุขทัศน์  Mr.Attaphon Sookkatat  
126012224060  นางสาวธัญญาลักษณ์ เถยสูงเนิน  Miss Thunyalak Thoeisungnoen  
136012224061  นายพรรณกร ซื่อผาสุข  Mr.Phannakorn Seupasuk  
146012224062  นายณพงศ์ ศรีงามดี  Mr.Naphong Sringamdee